ซึ่งได้ศึกษา “บทบาทเอเยนต์ในธุรกิจพนันออนไลน์” โดยเป็นส่วนหนึ่งของ รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2566 ที่ฉายภาพ “โครงสร้าง-เครือข่าย” วงจรธุรกิจพนันออนไลน์ อธิบาย “พัฒนาการนักเล่นพนันออนไลน์” ที่ผันตัว “กลายเป็นเอเยนต์” ในวงจรธุรกิจนี้ ซึ่งนอกจาก “เปลี่ยนสถานภาพ” แล้ว…

“นักเล่นที่ผันตัวเป็นเอเยนต์” เหล่านี้

ถือว่า “มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจพนัน”

สำคัญเช่นไร?-แค่ไหน? มาดูกันดังนี้

ทั้งนี้ รายงานวิจัยชิ้นนี้ได้ฉายภาพ “บทบาทเอเยนต์พนันออนไลน์” ไว้อีกว่า… เป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่ที่สุด ที่เป็นเสมือนกลไกขับเคลื่อนและช่วยค้ำจุนโครงสร้างให้ธุรกิจดังกล่าว โดยมีบทบาทสำคัญ ๆ ดังนี้คือ… 1.กระชับเครือข่ายที่มีอยู่เดิม เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักเล่นพนันมากที่สุด 2.เชื่อมร้อยเครือข่ายใหม่ ด้วยการขยายฐานผู้เล่นให้กว้างขึ้น 3.สร้างหลักประกันการเล่นพนัน ด้วยการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เล่นพนัน 4.สนับสนุนผู้เล่นในเครือข่ายให้ขึ้นเป็นเอเยนต์ใหม่ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเอเยนต์ส่งผลต่อจำนวนผู้เล่นพนัน ที่ทำให้ธุรกิจพนันออนไลน์สามารถเติบโตขยายตัวมากขึ้น

“หากเอเยนต์รายใดสามารถสนับสนุนผู้เล่นให้กลายเป็นเอเยนต์รายใหม่ได้จำนวนหนึ่ง กรณีนี้อาจช่วยทำให้เอเยนต์รายนั้นได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะ หรือยกระดับก้าวไปสู่การเป็นมาสเตอร์” …นี่เป็นข้อมูลที่มีการระบุไว้ ที่ฉายภาพเกี่ยวกับการ “อัปเลเวลสถานภาพ” ของ “นักเล่นพนัน” ที่แทบจะ “ไม่ต่างจากรูปแบบการทำงานบริษัท”

นับวันยิ่งมีคนรุ่นใหม่เข้าสู่ธุรกิจพนันออนไลน์ ส่วน “ปัจจัย” ที่ส่งผลต่อการ “เปลี่ยนสถานภาพจากผู้เล่นกลายเป็นเอเยนต์” ในธุรกิจพนันออนไลน์ โดยเฉพาะ “กลุ่มวัยรุ่น-เยาวชน” นั้น ในชุดข้อมูลดังกล่าวระบุถึง “ตัวกระตุ้น” ไว้ว่า… การกลายเป็นเอเยนต์ของวัยรุ่นและเยาวชนนั้น มีที่มาจาก “ปัจจัยผลักดัน-ปัจจัยดึง” ทำให้วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเข้าสู่วงจร…

สำหรับปัจจัยแรก “ปัจจัยผลักดัน”… คือระบบความคิดและความเชื่อที่เยาวชนหรือวัยรุ่นมีต่อการเล่นพนัน เช่น ไม่ได้มองการพนันเป็นสิ่งเลวร้าย?? แต่มีบทบาทในฐานะกลไกเติมเต็มชีวิตทางเศรษฐกิจ?? และด้วยระบบความคิดกับความเชื่อนี้ ก็ทำให้การ
เลื่อนสถานะจากผู้เล่นเป็นผู้ประกอบการจึงเป็น “ภาพตัวแทนความก้าวหน้า??” อีกทั้งบางส่วนมองว่า การได้เป็นเอเยนต์เป็นเหมือนหลักประกันทางเศรษฐกิจ?? เหตุนี้เองจึงทำให้นักเล่นใฝ่ฝันที่จะไปให้ถึงจุดนั้น

ขณะที่ “ปัจจัยดึง”… คือจำนวน เม็ดเงินในธุรกิจพนันออนไลน์ ทำให้นักเล่นอยากผันตัวกลายเป็นเอเยนต์พนันออนไลน์ นี่เป็นแรงดึงให้เยาวชนส่วนหนึ่งตัดสินใจเข้าสู่การเป็น “เอเยนต์” เพราะหวังว่าจะทำให้มีรายได้มาก ๆ เนื่องจากเห็นว่าในสนามพนันออนไลน์มีลูกค้าเป็นจำนวนมาก และในการเล่นพนันนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าก็มีแนวโน้มเสียเปรียบผู้ประกอบการ ดังนั้น จึงทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยมองว่า อาชีพเอเยนต์เปรียบเสมือนช่องทางกอบโกยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ?? นอกจากนี้ การที่ เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความง่าย-สะดวก ทำให้เล่นพนันได้ทุกที่ทุกเวลา นี่ก็อีก “ปัจจัย”

ไม่เท่านั้น… ในชุดข้อมูลดังกล่าวทางผู้วิจัยยังสะท้อนถึง “กระบวนการกลายเป็นเอเยนต์ในธุรกิจพนันออนไลน์ของเยาวชน” ไว้อีกว่า… มี 3 มิติที่สำคัญ ได้แก่ มิติแรก การกลายเป็นเอเยนต์ด้วยวิธีสมัครตามเว็บไซต์พนันออนไลน์ มิติที่สอง การถูกกลืนกลายจากเว็บพนันออนไลน์ และ มิติที่สาม การกลายเป็นเอเยนต์จากการกระชับเครือข่ายของผู้ประกอบการพนันระดับบน …นี่ก็เป็นกระบวนการ เป็น “มิติการอัปเลเวล” ของนักเล่นพนัน จนกลายเป็น “เอเยนต์พนันออนไลน์”

จากกระบวนการกลายเป็นเอเยนต์ด้วยวิธีการต่าง ๆ… ทางผู้ศึกษาวิจัยก็ยังชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ไว้ว่า… ช่วยสะท้อนให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า เอเยนต์ก็มีความสำคัญมากต่อการประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ เนื่องจากกลุ่มเอเยนต์เหล่านี้คือ “กลไกขยายฐานธุรกิจพนันออนไลน์” ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะพบว่า… มีความพยายามอย่างมากในการ “สร้างปฏิบัติการเชิงรุก” รูปแบบต่าง ๆ เพราะมีเป้าหมายคือเพื่อแสวงหาและเพื่อดึงดูดนักเล่นพนันออนไลน์ให้มีการเลื่อนสถานะ หรือ “อัปเลเวลจากนักเล่นพนันขึ้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อย”

ทั้งนี้ การ “ป้องกันการกลายสภาพเป็นเอเยนต์พนันของเยาวชน” เพื่อ “แก้ปัญหาพนันออนไลน์” นั้น ทางผู้วิจัยคือ ผศ.ดร.ชัยณรงค์ และ ผศ.ดร.พิมพ์ประไพ เสนอไว้ว่า… ควรเสริมสร้างศักยภาพกลไกการทำงานทั้งองคาพยพ เพื่อเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์มีต้นทุนหรือแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น, ต้องใช้มาตรการการเงินควบคุมการเล่นและประกอบธุรกิจพนันออนไลน์ของเยาวชน อาทิ จำกัดวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน จำกัดจำนวนครั้งการโอนเงิน-ฝากเงินเข้าบัญชี รวมถึง ควรสร้างระบบแจ้งเตือนการทำธุรกรรมการเงินของเยาวชน เป็นต้น …เหล่านี้ก็เป็นอีกข้อเสนอ “แก้ปัญหาพนันออนไลน์” ที่นับวัน “ยิ่งกลืนกินเยาวชนไทยเข้าสู่วงจรร้าย” ซึ่ง “ต้องโฟกัส”

“เยาวชนนักเล่น” กลาย “เป็นเอเยนต์”

“เยาวชนมอมเมาเยาวชน” เล่นพนัน

“ตัวใหญ่ตัวแก่” เบื้องหลัง “รวยเละ!!”.

คลิกอ่าน ‘พนันออนไลน์’ อู้ฟู่(1) ได้ที่นี่