ทั้งนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ทางกระทรวงแรงงานได้เผยไว้ว่า เตรียมผลักดันให้คนที่ทำอาชีพ “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” หรือ “รปภ.” มีสิทธิ ’ได้รับค่าล่วงเวลา“ หรือ ’ได้รับเงินโอที“ ถ้าต้องทำงานเกิน 8 ชั่วโมง หรือเมื่อต้องทำงานในวันหยุด ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเรียกเสียงเฮจากผู้ที่ทำอาชีพ รปภ. แน่ ๆ แต่ก็ยังต้องรอดูกันไปว่า…จะได้เมื่อไหร่??

      ’อัปรายได้ รปภ.“ นี่ “มิใช่เรื่องใหม่”

      อย่าง ’ปีที่แล้วก็เคยมีกระแสเรื่องนี้“

      เพียงแต่ ’ผ่านไปสักพักก็เงียบไป??“

Medium shot security officer posing in studio

อนึ่ง จากกระแสข่าวการ “เสนอแนวคิด” ให้ “ลูกจ้าง รปภ.” มีสิทธิ “ได้รับค่าล่วงเวลา” หรือ “เงินโอที” กรณีต้องทำงานเกิน 8 ชั่วโมง หรือทำงานในวันหยุดนั้น จากข้อมูลที่ทางกระทรวงแรงงานได้ออกมาเปิดเผยไว้นั้น สิ่งที่น่าสนใจก็ยังมีเรื่อง ’ตัวเลข รปภ.อาชีพ“ ซึ่งมีการระบุไว้ว่า… ในไทยมีคนทำอาชีพ รปภ. มากถึงราว 400,000 คน ที่นับเป็นตัวเลขไม่ใช่น้อยเลย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคนที่อยู่ในแวดวงอาชีพดังกล่าวนี้ไม่ใช่น้อย ๆ หากแต่ที่ผ่านมา “กลุ่มลูกจ้าง รปภ.” นั้นกลับไม่มีสิทธิได้รับเงินโอที โดยจากรายงานข่าวนั้นทางผู้บริหารของกระทรวงแรงงานได้มีการระบุไว้ว่า “อุปสรรคใหญ่” ของเรื่องนี้…

      มีความเกี่ยวพันกับกฎกระทรวง”…

      ที่น่าจะถึงเวลาต้องปรับปรุงแก้ไข

นอกจากนั้น ยังมีการย้ำถึง “ความสำคัญ” ของอาชีพนี้ไว้ว่า… อาชีพ รปภ.“ ต้องใช้กำลังแรงกาย ต้องใช้ทักษะความรับผิดชอบมาก และเป็นงานที่มีระยะเวลาชั่วโมงทำงานที่ยาวนาน จึง ควรขยายความคุ้มครองให้ได้รับค่าล่วงเวลาทั้งวันทำงานปกติและวันหยุดอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับชีวิตและคุณภาพทางอาชีพ …ก็น่าสนใจ-น่าตามดู??

อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ตามดู-รอดู…ทาง “ทีมสกู๊ปเดลินิวส์” จะชวนให้สังคมทำความเข้าใจ “อาชีพ รปภ.” กันอีกสักครั้ง ซึ่งต้องยอมรับว่า…มีคนในอาชีพนี้จำนวนไม่น้อยที่ “รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ” จากการที่บางคน “ด้อยค่าอาชีพ รปภ.”

The money writes with white chalk is on hand, draw concept.

      ทั้ง ๆ ที่เป็น อาชีพที่มีความสำคัญ

      ’เกี่ยวพันกับชีวิตผู้คน จำนวนมาก!!

ทั้งนี้ สำหรับอาชีพ รปภ.“ หรือ “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” นั้น…ในประเทศไทยได้มีการให้ “คำจำกัดความ” ผู้ที่ทำอาชีพ-ทำหน้าที่นี้ ทั้งในกฎหมายและในระเบียบหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลาย อาทิ… ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 ได้ระบุไว้ว่า… เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หมายถึง บุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สิน

ขณะที่… ตาม ระเบียบกรมตำรวจว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองบุคคล พ.ศ. 2559 ได้ให้ความหมายของ พนักงานรักษาความปลอดภัย ไว้ว่า… หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสถานประกอบการ หรือเจ้าของสถานที่ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ หรือทรัพย์สิน และ… ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของคำว่า ยาม คำที่คนมักจะติดปากในการใช้เรียกผู้ทำอาชีพ รปภ. ไว้ว่า… หมายถึง ผู้เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่าง ๆ …เหล่านี้เป็น “นิยาม” โดยสังเขปของผู้ทำอาชีพ “รปภ.”

และที่สำคัญ… การจะประกอบอาชีพ “เจ้าหน้าที่ รปภ.” นั้น… หากว่ากันตามหลักการ ไม่ใช่ว่าใคร ๆ ก็ทำได้ เพราะ มีการระบุ คุณสมบัติ ของผู้ที่จะทำอาชีพนี้ไว้ด้วย โดยถ้าอ้างอิงจากข้อมูล กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ รปภ. ไว้ โดยสังเขปมีดังนี้คือ… ต้องได้รับการอบรม ตามหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย, ต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ, ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้าง เพื่อให้ทำหน้าที่การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

Security guard at workspace

แต่ทั้งนี้ กับเรื่อง รายได้ รปภ.“ นั้น กรณีนี้ ไม่มีข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง??“ แต่หากพิจารณาจากข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง ก็จะพบตัวเลข อาทิ… ตามรายงานโครงสร้างค่าจ้างปี 2565 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีข้อมูลระบุว่า… อัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 336 บาทต่อวัน หรือเฉลี่ย 9,408 บาทต่อเดือน, ตามรายงานการสำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2564 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีข้อมูลระบุไว้ว่า… ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน ขณะที่ข้อมูลในบทวิเคราะห์ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ระบุไว้ว่า… ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000-14,000 บาทต่อเดือน

…จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นก็น่าจะฉายภาพ ’รายได้ รปภ. ในประเทศไทย“ ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งก็อาจมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ตำแหน่ง และนโยบายค่าจ้างขององค์กรหรือผู้ที่จ้างงาน …ส่วนในอนาคตก็ต้อง ’รอดู?-รอลุ้น?“… 

      ที่แน่ ๆรปภ.“ นั้น ก็มีความสำคัญ

      แม้รายได้น้อยแต่ ก็มิใช่ว่าด้อยค่า

      ก็ ’ควรได้อัปรายได้-อัปคุณภาพชีวิต“.

คลิกอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่