ปัจจุบันในสถานการณ์ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด-19 ทําให้มีคําถามจากผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินหลากหลายประเด็นส่งเข้ามาที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย “รศ.พญ.พลอยทราย รัตนเขมากร” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสมาคมแพทย์ผิวหนังฯ รวบตึงตอบให้รู้ว่า “โรคสะเก็ดเงิน” กับโอกาสในการติดเชื้อโควิดไม่ต่างจากคนทั่วไป

แต่กรณีเป็น “สะเก็ดเงินชนิดรุนแรง” มักจะมีโรคร่วมได้บ่อยกว่าคนปกติ เช่น นํ้าหนักเกิน โรคอ้วน เบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง และยังพบมีอัตราการสูบบุหรี่และดื่มเหล้าเพิ่มขึ้น ปัจจัยร่วมดังกล่าวทําให้ในกรณีที่เป็นโรคโควิด-19 อาจส่งผลกระทบ คือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง

ส่วนการรักษาสะเก็ดเงินไม่ว่าจะยาทา ยากิน ยาฉีด เป็นการปรับภูมิระดับตํ่า หรือใช้แสงอาทิตย์เทียม ไม่ได้เพิ่มโอกาสติดโควิดเพิ่มขึ้น แต่หากได้รับยาปรับภูมิในขนาดสูง มีข้อสันนิษฐานว่าอาจทําให้การขจัดเชื้อโควิด-19 ออกจากร่างกายยากขึ้น

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากทั่วโลกที่มีการรวบรวมไว้ถึงปัจจุบันไม่พบว่าการรักษาสะเก็ดเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ จะส่งผลกระทบหากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลจากหลายประเทศ พบว่าผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 90% หายเป็นปกติและมีอัตราการเสียชีวิตตํ่า

มีคําแนะนําจากกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่รักษาโรคสะเก็ดเงินและข้ออักเสบจากสะเก็ดเงินแนะนําให้คงการรักษาโรคสะเก็ดเงินและข้ออักเสบสะเก็ดเงินตามปกติ

สําหรับคนที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงอาทิตย์เทียมที่โรงพยาบาล จะใช้การอาบแดดที่บ้านแทนก็ได้ เพราะมีรายงานการศึกษาพบผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่ผื่นสะเก็ดเงินทุเลาลง ดังนั้นจึงสามารถตากแดดที่บ้านได้ ให้บริเวณที่เป็นสะเก็ดเงินโดนแดด 10-15 นาที และปลุกควํ่าอีก 10-15 นาที ทําทุกวันสมํ่าเสมอ แต่ควรระวังการเป็นลมแดดจากความร้อนสะสมในร่างกายสูงเกินไป ดังนั้นควรดื่มนํ้าให้เพียงพอและอาบนํ้าเปล่า หลังจากการตากแดดเพื่อลดระดับความร้อนในร่างกาย

รศ.พญ.พลอยทราย ระบุว่า ในส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในผู้ป่วยสะเก็ดเงินนั้นสามารถฉีดได้ โดยผู้ป่วยที่รักษาด้วยการทายา การใช้แสงอาทิตย์เทียม การกินยา Acitretin ไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนการรักษาใด ๆ หลังฉีดวัคซีน แต่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะโรคที่สงบและควบคุมได้และได้รับการรักษาด้วยยาปรับภูมิ เช่นMethrotrexate แนะนําให้หยุดยาหนึ่งสัปดาห์หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ข้อแนะนํา สําหรับผู้ป่วยสะเก็ดเงินในช่วงนี้คือทาโลชั่นอย่างสมํ่าเสมอ ใช้สบู่อ่อน ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง นํ้าตาลสูง อาหารหมักดอง อาจทําให้โรคกําเริบได้ นอนหลับให้สนิท ไม่นอนดึก เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพออาจทําให้โรคกําเริบได้ และถือโอกาสเลิกบุหรี่เลิกดื่มสุราเพื่อสุขภาพปอดที่ดีขึ้น

คอลัมน์ : คุณหมอขอบอก

เขียนโดย : อภิวรรณ เสาเวียง