ในวันที่ 3 ธันวาคมของทุกๆปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้เป็น ‘วันคนพิการสากล’ (International Day of People with Disability) เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ

จากการสำรวจทางสถิติขององค์การสหประชาชาติ พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกนี้มีจำนวนประชากรที่เป็นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความยากจน นอกจากนั้นก็เกิดจากความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และผลของสงคราม ด้วยความพิการทุพพลภาพที่มากขึ้นทุกขณะ ทางองค์การสหประชาชาติจึงพยายามรณรงค์ให้ทุกๆ ฝ่ายได้ช่วยกันหาทางป้องกันแก้ไข เพื่อลดจำนวนผู้พิการลงให้ได้อย่างต่อเนื่อง

และตามรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยนั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 64) ได้ระบุว่า คนพิการในประเทศไทยที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการนั้นมีจำนวน 2,092,595 คน ซึ่งเพศชายมีจำนวนถึง 1,091,845 และเพศหญิง 1,000,750 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงอยู่มาก

การเล็งเห็นความสำคัญของคนพิการในการมอบโอกาสการทำงาน การเข้าสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่ดี เพราะทุกๆชีวิตก็มีค่าเท่ากันทุกคน..

ขอขอบคุณ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ