รู้กันหรือไม่ว่า? ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็น “วันวิทยุโลก” (World Radio Day) เพื่อรำลึกถึงวันที่วิทยุสหประชาชาติ (United Nations Radio) เริ่มออกอากาศ โดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการ หลังจากการประชุมสมัชชาครั้งที่ 36 ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างสถานีวิทยุของประเทศต่าง ๆ และเพื่อยกย่องผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยุ และผู้รักวิทยุที่มีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงต่อสังคม

โดยวันวิทยุโลกได้รับการเสนอเป็นครั้งแรกจากสเปน โดยนาย Jorge Álvarez ประธาน Radio Academy สเปนยื่นเสนอต่อผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก Koichiro Matsuura

สหประชาชาติได้เลือกวันที่ 13 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวิทยุโลกเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและระหว่างสถานีวิทยุของประเทศต่างๆ วันวิทยุโลกเป็นวันงานสำคัญของผู้ที่ปฏิบัติงานด้านวิทยุ ผู้รักวิทยุและยกย่องสดุดีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของวิทยุกระจายเสียงต่อสังคม

นอกจากนี้ยังเห็นว่า วิทยุกระจายเสียงเป็นช่องทางสำคัญในประเทศที่ประชากรหนาแน่น และเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง การศึกษาแก่ผู้คนได้ครั้งละจำนวนมาก รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคม ซึ่งยูเนสโกได้เรียกร้องให้ทุกประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันวิทยุกระจายเสียงโลกโดยให้ร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกระจายเสียงระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับสากล หรือองค์กรเอกชนและสาธารณชน..