เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา จึงได้จัดสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นผลงานของทั้งสองหน่วยงาน โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องผลิตโอโซนอเนกประสงค์ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี และเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศ ขนาด 5 ลิตร เพื่อจะนำไปใช้สนับสนุนการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในเร็วนี้

ในการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องอบโอโซนอเนกประสงค์ ให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ดังนี้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 2 เครื่อง โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 2 เครื่อง และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 2 เครื่อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ และ ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมส่งมอบเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า จำนวน 2 เครื่อง มอบเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้นจากอากาศขนาด 5 ลิตร ให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวนแห่งละ 3 เครื่อง และมอบเครื่องอบโอโซนอเนกประสงค์ ให้แก่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จำนวน 2 เครื่อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานดัวกล่าวเป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พล.ท. ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.สปท.) และคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน คณาจารย์เข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในการมอบนวัตกรรม ครั้งนี้

โดยในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีความมั่นคง เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการร่วมกันและพัฒนาหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ นำมาซึ่งความสำเร็จของทั้งสองหน่วยงานร่วมพัฒนานวัตกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง และอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และจ่าสิบเอก กรกช ตะโกนวน ผู้ช่วยครูวิชาช่าง แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กองการฝึกและศึกษา จากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นนักวิจัย ผู้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์นี้ร่วมกัน และได้นำไปส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมากกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 250 เครื่อง โดยสร้างจาก“กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดนวัตกรรมได้ที่ www.sci.kmutnb.ac.th