พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ตามลำดับดังนี้

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 124 คน เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป “พระพุทธธรรมนาถมุนี” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรซาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป “พระพุทธลีลามหามุนี ปัญญาสมวรรษดิถี ไทยคดีศึกษาภิวัฒน์” แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี