สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,569 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,569 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,296,785 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,984 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,298,063 ราย กำลังรักษา 23,029 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,936 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 665 ราย