สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 3 ก.ค. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,328 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,325 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 3 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,306,670 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,043 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,305,922 ราย กำลังรักษา 24,989 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 9,002 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 678 ราย