เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม. เปิดตัวระบบการขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “e-Extension” เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โครงการนี้เป็นดำริของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้มารับบริการด้วยเทคโนโลยีผ่านระบบดิจิทัล สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาให้เข้าสู่การเป็นภาครัฐทันสมัย และ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ จึงได้สานต่อการดำเนินงานดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วง

การให้บริการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e–Extension) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานการให้บริการคนต่างด้าวรูปแบบใหม่ ด้วยการยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร และชำระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำร่องการขออยู่ต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ หรือมีสถานที่ทำงานของรัฐในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งได้เปิดให้บริการในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น ในการขออยู่ต่อฯ จำนวน 12 เหตุผล ดังนี้

1.เพื่อการท่องเที่ยว 2.ครูในสถานศึกษาของรัฐ 3.ศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ 4.อยู่ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 5.เดิมคนไทย 6.ครอบครัวผู้มีถิ่นที่อยู่ 7.สื่อมวลชน 8.ฝึกสอน ค้นคว้าวิจัยในหน่วยงานของรัฐ 9.ติดตั้งซ่อมแซมเครื่องจักร 10.ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 11.ผู้ควบคุมพาหนะประจำพาหนะ และ 12.สถานทูตให้การรับรองและร้องขอ

เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศไทยมีคนต่างด้าวยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนของเหตุผลหรือความจำเป็น 12 เหตุผลดังกล่าว มากกว่า 2 แสนคนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทำให้คนต่างด้าวใช้เวลาค่อนข้างนานในการขอรับบริการแต่ละครั้ง โดยเฉลี่ยต้องใช้เวลารอเข้ารับบริการประมาณ 1-2 ชั่วโมง

แต่หากคนต่างด้าวเปลี่ยนมาขอรับบริการผ่านระบบ “e-Extension” (Electronics Extension of Temporary Stay in The Kingdom : e-Extension) คนต่างด้าวสามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ผ่านระบบออนไลน์บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ และเข้ามาพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวบุคคลและรับสติกเกอร์วีซ่าโดยใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีเท่านั้น

โครงการดังกล่าวลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการทำให้คนต่างด้าวสามารถกำหนดนัดหมายวันเวลาขอรับสติกเกอร์วีซ่าได้ด้วยตนเอง นับเป็นมิติใหม่ของการยื่นขออนุญาตอยู่ต่อในประเทศไทย บริการ “e-Extension” ได้มีการทดลองระบบโดยเปิดให้คนต่างด้าวขอรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา มีคนต่างด้าวให้ความสนใจและเข้ามาทดลองใช้งานผ่านระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี จนได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

ด้าน นายเกาชิค กอช หัวหน้าภูมิภาคออสเตรเลียเอเชีย วีเอฟเอส โกลบอล กล่าวถึง e-Extension ว่า เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้กระบวนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของกระบวนการขออยู่ต่อ และจะช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือนที่ต้องการขยายเวลาพำนักในประเทศไทยอีกด้วย คนต่างด้าวสามารถยื่นขออยู่ต่อฯ ผ่านทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Thaiextension.vfsevisa.com ซึ่งในเฟสแรก ผู้รับบริการสามารถเข้ามารับสติกเกอร์วีซ่าได้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B หลักสี่ กรุงเทพฯ

ระบบ “e-Extension” จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตอยู่ต่อฯ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองให้มากขึ้น โดยผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การกรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย สตม. ตั้งเป้าหมายขยายการบริการ ให้สามารถรับบริการได้ครอบคลุมทุกที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศต่อไป