ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการมอบรางวัลผลงานเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน เยาวชน ประชาชนที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลร่วมในพิธี โดยการประกวดกิจกรรมทั้งการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย “เทิดพระคุณของแม่” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. และเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามลูกได้สำนึกถึงพระคุณแม่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ

นางสาวพัชนี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามหลักเกณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแต่ละผลงานได้พิจารณาตัดสินการประกวดไปเมื่อวันที่ 30 ส.ค.64 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชนะเลิศผลงานทั้งเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่ายเกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทการประกวดเรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กัญญณัท ขวาโยธา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก รองชนะเลิศ ด.ญ.ปาลิตา โฉสูงเนิน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก รางวัลชมเชย ด.ญ.กัญญ์ณัชชา ขวาโยธา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก ประเภทการประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช น.ส.วริศตา เหล่ากาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง รองชนะเลิศ ด.ญ.รนุช ดอชนะ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา รางวัลชมเชย น.ส.ดรุณี วิเศษจอมเขา โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

ประเภทการประกวดเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส.และประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ น.ส.อธิษฐาน ทองชาติ ม.ธรรมศาสตร์ รองชนะเลิศ น.ส.วรรณฤดี เหล่าสมบัติ โรงเรียนบ้านนาแพง รางวัลชมเชย นายคินทรภพณ์ สุทธิทรัพย์ภิญโญ โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว และประเภทการประกวดภาพถ่าย สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ รางวัลชนะเลิศ น.ส.วรรณฤดี เหล่าสมบัติ โรงเรียนบ้านนาแพง รองชนะเลิศ น.ส.เกษร ชัยประทุม โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม รางวัลชมเชย นายนที สุวิเชียร ร้านโก้ (แคทซายน์) อ.สุวรรณคูหา