เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ร่วมฉลองครบรอบ 65 ปี ของการก่อตั้ง มจพ. จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” Digital Innovation Capabilities for Sustainable Business and Industry Competitiveness โดยมี ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ติดปีกนวัตกรรมดิจิทัลในการปรับตัวเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา และรักษาการแทนคณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมงาน ทั้งยังมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ นายธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รอง ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาร่วมให้ความรู้

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ กล่าวว่า งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมดิจิทัลสู่ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” Digital Innovation Capabilities for Sustainable Business and Industry Competitiveness” จัดขึ้นโดยคณะนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวของการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีผลกระทบตั้งแต่การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
การกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงต้องการมุ่งเน้นในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และมุมมองพัฒนาทิศทางองค์กรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการยกระดับอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งสร้างโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อนำสู่การร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญจัดการสัมมนาครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจและการนำเอาหลักการดังกล่าว มาปรับใช้ในองค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้และเข้าใจแนวโน้มทางดิจิทัล ซึ่งความเข้าใจถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ จะเป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและคงทน การสัมมนาจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด และการสร้างสรรค์ในการนำเอานวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในองค์กร รวมถึงเพื่อเสริมความเข้าใจในความสำคัญของความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดยุคปัจจุบัน

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าวด้วยว่า การสัมมนาในครั้งนี้ ยังเป็นเวทีที่สร้างสภาวะสร้างสรรค์และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมองหาวิธีในการนำเอาเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งจะส่งเสริมการนำนวัตกรรมและการพัฒนาในองค์กรและอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมและธุรกิจต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การสัมมนาเรื่องนี้ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมรับมือกับอนาคต เพิ่มความเข้าใจและการนำเอาหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ในปัจจุบันและอนาคต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนามากกว่า 400 คน และยังมีผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. https://web.facebook.com/BID.KMUTNB อีกเป็นจำนวนมาก