นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Public Transit Master Plan : EPMP) โดยมอบให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พิจารณาผลักดันแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างโครงข่ายแผนแม่บท MR – Map ที่กระทรวงคมนาคมนำเสนอ 10 เส้นทาง โดยมีระยะทางรวม 6,530 กิโลเมตร (กม.) ประกอบด้วย เส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) ร่วมกับเส้นทางระบบราง 4,470 กม. เส้นทางเฉพาะมอเตอร์เวย์ 1,710 กม. และเส้นทางเฉพาะระบบราง 350 กม. โดยได้พิจารณา 4 โครงการนำร่องที่มีศักยภาพ 4 เส้นทางจากทั้งหมด 10 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทาง MR8 ชุมพร – ระนอง ระยะทาง 91 กิโลเมตร (กม.) 2. เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3 ระยะทางรวม 283 กม. 3.เส้นทาง MR2 หนองคาย (ด่านหนองคาย) – แหลมฉบัง ช่วงนครราชสีมา – แหลมฉบัง ระยะทาง 297 กม. และ 4. เส้นทาง MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) – อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงนครราชสีมา – อุบลราชธานี ระยะทาง 404 กม.

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการของการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อการเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีรังสิต) โดยใช้รถโดยสารขนส่งมวลชนแบบพิเศษตามมติคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (อจร.) จังหวัดปทุมธานี และคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และให้จังหวัดปทุมธานี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และกรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการพัฒนา เพื่อรองรับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และรายงานผลการดำเนินการให้ คจร.รับทราบด้วย

นายศักดิ์สยาม กล่าวด้วยว่า สำหรับการจัดทำระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้น ประกอบด้วย 1.เส้นทางระบบ Feeder เข้าสู่สถานีรถไฟฟ้ารังสิต 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 สถานีรถไฟฟ้ารังสิต – ธัญบุรีคลอง 7 ใช้เส้นทางถนนรังสิต-นครนายก (ทล.305) ระยะทางประมาณ 19.3 กม. เส้นทางที่ 2 สถานีรถไฟฟ้ารังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ใช้เส้นทางถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนคลองหลวงหน้า ม. ธรรมศาสตร์ (รังสิต) ระยะทางประมาณ 19.1 กม. เป็นระยะแรกก่อน หากสถานีรถไฟฟ้า ม.ธรรมศาสตร์ (รังสิต) เปิดใช้ ก็พิจารณาปรับเส้นทางต่อไป และเส้นทางที่ 3 สถานีรถไฟฟ้ารังสิต-แยก คปอ. ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ระยะทางประมาณ 10.6 กม.

2.รูปแบบการเดินรถของระบบ Feeder ตามตารางเดินรถที่สอดคล้องกับระบบรถไฟฟ้า (On Schedule Services) รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Transport) และรองรับการให้บริการกับทุกคน (Inclusive Transport) และให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ดำเนินการหาผู้ประกอบการเดินรถด้วยมาตรฐาน EV รองรับผู้พิการ โดยรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางต่อไป และให้จังหวัดปทุมธานี และ ทล. ดำเนินการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเส้นทาง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 บนถนน ทล.305 ได้แก่ (ก) Smart Bus Stop (ข) ทางเชื่อมสะพานลอยคนข้ามที่เกาะกลาง (ค) ช่องทางพิเศษ (Reversible Bus Lane) และ (ง) สัญญาณไฟควบคุมช่องทางพิเศษ เส้นทางที่ 2 และ 3 บนถนนเลียบคลองเปรมประชากร และถนนพหลโยธิน ได้แก่ Smart Bus Stop