กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือกับ “อีเว้นท์ธาตุทองเทรล” ณ อำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยนำเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับภาคีเครือข่าย จ.ชัยภูมิ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาฯ สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบันเดอร์ ภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าโครงการการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้ BCG Model จัดประชุมวางแผนขับเคลื่อน เกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม(Calories Credit Challenge:CCC) ภายใต้ BCG Model ในกิจกรรมธาตุทองเทรล 2023 จังหวัดชัยภูมิ

นอกจากนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการนำร่องกิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้เพื่อโลกสีเขียว โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมหยิบ แยก ย่อย 2. กิจกรรมคาร์บอนฟุตปริ๊นแรลรี่ และ 3. กิจกรรมกรีนฟู๊ดการ์ด เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโลกเดือด ซึ่งจากการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฯ กับกลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มนักวิ่ง กลุ่มผู้ติดตาม กลุ่มคนในชุมชน และกลุ่มผู้ให้การสนับสนุน ผู้มีหัวใจสีเขียวในการสร้างสังคมสีเขียวสู่โลกสีเขียว ต่อไป