17 ม.ค. 2567 โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ และ นทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้มีการจัดเปิดตัวโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV The Toilab และการประชุม MP Group Genomic Health and Wellness ขึ้น เพื่อเปิดตัวนวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจ Genomic และ Wellness gene ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการตรวจหายีนก่อโรค (Pathogenic variant) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดตัวโครงการ และร่วมบรรยายปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Genomic Health and Wellness

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านขึ้นร่วมให้ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ Medical insights into HPV = Stop Cervical Cancer โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, Genomic Testing – Health Risk Advanced Diseases โดย Chang-Seok Ki จาก GC Genome ประเทศเกาหลีใต้ และ Cancer Gene Check and Diagnosis โดย นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผช.ผอ.ด้านศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สาขามะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งและการตรวจหายีนที่ก่อโรคมะเร็ง โดยหวังที่จะทำให้สังคมไทยตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยเฉพาะมะเร็ง 2 ชนิด อย่างมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่เป็นมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ในประชากรผู้หญิง

ฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ เอ็มพี กรุ๊ป กล่าวว่า ปัจจุบัน Genomic Health and Wellness ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ทั้งการตรวจคัดกรองระยะต้น การค้นหามะเร็ง (Germ Line Mutation) การตรวจโรคทางด้านกรรมพันธุ์ การตรวจยืนดื้อยา เพื่อที่นำผลตรวจวินิจฉัยที่ได้นำมาใช้วางแผนการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเอ็มพี กรุ๊ป ในฐานะภาคเอกชนที่เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ต้องการผลักดันให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน โดยเฉพาะการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใน 2 ชนิด ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ที่เป็นสาเหตุสำคัญลำดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตในประชากรผู้หญิงของไทย

โดยการจัดงานวันนี้นอกจากจะเป็นการแนะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยชุดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหายีนก่อโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง หรือ HPV Check Self Sampling Kit ที่ใช้งานง่าย ไม่เจ็บ และให้ผลตรวจที่แม่นยำเทียบเท่าวิธีเดิม ที่สำคัญสามารถคัดกรองและระบุสายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกได้ทั้งหมด 14 สายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่พบชุกมากที่สุดในผู้หญิงไทย ได้แก่ สายพันธุ์ 16, 18, 52, 58 และสายพันธุ์ที่พบรองลงมา ได้แก่ 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 59, 66, 68 ยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการทำให้โรคมะเร็งปากมดลูกลดลงและหมดไปจากประเทศไทยอีกด้วย ซึ่งขณะนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทย หลังจากทาง สปสช. ได้มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้อย่างทั่วถึง เพราะหัวใจสำคัญการตรวจคัดกรองมะเร็ง คือยิ่งรู้เร็ว ยิ่งป้องกัน ยิ่งลดความเสี่ยงได้มาก ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของทางเอ็มพี กรุ๊ป ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนผลักดันเพื่อให้คนไทยมีชีวิตและสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร เอ็มพี กรุ๊ป กล่าวเสริมว่า เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ รณรงค์ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจคัดกรองยีนก่อโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง ผ่านโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีชื่อแคมเปญว่า HPV The Toilab หลังพบข้อมูลน่าตกใจว่า ผู้หญิงทำงานออฟฟิศมีการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดนี้ในอัตราที่น้อยมาก ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีชุดตรวจด้วยตัวเองจะช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ 30-59 ปี โดยโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อสื่อสารกับผู้หญิงไทยให้ตระหนักถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และเพื่อทำให้โรคมะเร็งปากมดลูกลดลงและหมดไปจากประเทศไทย

และเรื่องที่สองคือ เพื่อเผยแพร่และให้ความรู้กับสังคมไทย เกี่ยวกับโรคมะเร็ง เนื่องจากมะโรงเป็นโรคที่มีอัตราเสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนั้น นอกจากมะเร็งปากมดลูกแล้ว ยังมีมะเร็งอีกหนึ่งชนิดที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้หญิงสูง นั่นคือ มะเร็งเต้านม ดังนั้นวันนี้ทางเอ็มพี กรุ๊ปได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านให้เกียรติขึ้นมาเป็นวิทยากรบนเวที เพื่อสื่อสารและให้ข้อมูลที่สำคัญในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักและเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวและลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะกับโรคมะเร็งเต้านมนั้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถตรวจได้ทั้งในโรงพยาบาล และด้วยตัวเองที่บ้าน หรือที่ทำงาน ทั้งตรวจให้กับตัวเองหรือตรวจให้กับสมาชิกในครอบครัว

โดยการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเข้ารับการตรวจคัดกรองแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อทำให้มะเร็งเต้านมกลายเป็นมะเร็งตัวที่ 2 ที่ทุกคนสามารถป้องกันได้ เพื่อที่โรคนี้จะลดลงจนหมดไปจากประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ เอ็มพี กรุ๊ป มุ่งมั่นเป็นหนึ่งในองค์กรหลักภาคเอกชนที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ เพื่อการกำจัดโรคมะเร็งปากมดลูกให้ไปจากประเทศไทย (HPV Zero) โดยใช้การตรวจคัดกรองที่ทันสมัย ที่สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงที และจะช่วยให้สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวีที่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์ที่มีการระบาดของประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดี ที่นำไปสู่ Wellness Living หรือการมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน.