จากกรณี “สำนักงานประกันสังคม” ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 รวมทั้งนายจ้างมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้มีการโอนเงินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนหลายกลุ่มแล้ว ลำดับต่อไปเป็นคิวการโอนเงินรอบที่ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม 10 จังหวัด และ 3 จังหวัด พร้อมกันอีกคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 27 กันยายน จำนวน 2 ล้านคน และวันที่ 28 กันยายน จำนวน 1,017,296 คน

สำหรับการเช็กสิทธิ สามารถตรวจสอบทางเว็บไซต์ของประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th/eform_news

ขั้นตอนทบทวนสิทธิ
-โหลดแบบฟอร์มทบทวนสิทธิของประกันสังคม โดย คลิกที่นี่
-พรินต์แบบฟอร์มทบทวนสิทธิออกมา กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และลงลายมือชื่อ
-แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม เช่น แนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) ในกรณีเป็นบุคคลล้มละลายให้แนบสำเนาหลักฐานการล้มละลาย กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ กรณีเป็นผู้ถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีให้แนบหลักฐานการถูกยึดอายัดบัญชี เป็นต้น
-นำแบบฟอร์มตัวจริง และเอกสารที่ต้องแนบเย็บรวมกัน (อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) แล้วส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง ให้มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจด้วย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน…