มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต หรือ CMU School of Lifelong Education คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 ระดับ Digital Champion รางวัลระดับสูงที่สุด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือทางการตลาด และนวัตกรรมการศึกษา ทำให้การเข้าถึงการศึกษาของนักศึกษาและประชาชนสามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption ทั้งสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคมด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติทั่วทุกมุมโลก โดยมีพันธกิจ และวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรชั้นนำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคม” พร้อมทั้งการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่าง ๆ สร้างสังคมการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเพียงแค่นักศึกษาเท่านั้น จึงเป็นผลทำให้คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 ระดับ Digital Champion จากการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Digital Maturity Index ใน 5 มิติ คือ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้างและระบบ (Structure and System) กระบวนการและการบริหารจัดการ (Process and Operation) ลูกค้า (Customer) และ บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (Personal and Culture)

ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่างๆ อาทิ “เกษียณมีดี” ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย “Advocate” หลักสูตรพัฒนาผู้นำชุมชนต้นแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ “EdSociate” ชุมชนการเรียนรู้แบบ Webinar สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง “Skills4Life” หลักสูตรออนไลน์เพื่อฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน