ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไร่ หมู่ที่ 3 (บ้านไร่ทอน) ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล หมู่ 2 (บ้านป่าเสม็ด) และหมู่ที่ 4 ( บ้านแป ระใต้) ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล องค์การบริหารส่านตำบล (อบต.) ท่าเรือ ได้จัดร่วมกัน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้เข้าอบรมในพื้นที่ครั้งนี้ ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (ปูดำ) ในท้องถิ่นดังกล่าวนี้ให้โด่งดังกระฉ่อน รวมทั้งเพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย หรือ ผู้เข้าอบรมดังกล่าว ได้มีการเรียนรู้เรื่องทักษะรู้วิธีการจัดทำ “ขนมราวนี่ปูดำ” และ “ขนมจีบใส่ไส้ปูดำ”อย่างถูกวิธี ตลอดจนเพื่อยังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นตลอดไปอีกทั้งเพื่อการสร้างรายได้เข้าชุมชนท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนั้น ยังเพื่ออนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นที่ยังยืนมีคุณภาพ


ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนานวัตกรรมจากปูดำฯครั้งนี้นั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งนี้โดยมีหลักการ “รู้หลักการ รู้คุณค่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน” นำไปสู่ในการมีสาระสำคัญการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟู บำรุงรักษา และการขยายพันธุ์การปูดำเพื่อประชาชนในพื้นทีจะได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้มีการคัดเลือก “ปูดำ” ซึ่งเป็นทรัพยากรสัตว์ที่มีมาก และ เป็นสัตว์เศรษฐกิจของตำบลท่าเรือ อ.ท่าแพที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ กิจกรรมนี้มีกลุ่มเป้าหมายมาเข้าร่วมเป็นประชาชน นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ หมู่ 3 (บ้านไร่ทอน) ต.ท่าเรือรวมจำนวน 50 คน คาดว่ากิจกรรมนี้ เป็นประโยชน์กับชุมชนและจะสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไปทั้งปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย.