เมื่อวันที่ 1 เม.ย. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวมอบนโยบายให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) ว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัย กระบวนการคิดวิเคราะห์ ทักษะและแนวคิดในการทำงานจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปพัฒนาการบริหารการศึกษาของ กทม. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน

“สถานการณ์ในปัจจุบันของโรงเรียนเปลี่ยนไปมาก นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งในแง่ดีและไม่ดีได้รวดเร็วขึ้น แต่ก่อนคุณครู หนังสือ และเพื่อน คือทุกอย่างสำหรับเด็ก แต่ในปัจจุบันเด็กอาจจะเชื่อโทรศัพท์มือถือ เพื่อน หรือรุ่นพี่ มากกว่าคุณครู ดังนั้นโจทย์คือทำอย่างไรให้โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นสถาบันที่เด็กเชื่อมั่นและไม่ล้าหลังในสายตาของนักเรียน ซึ่งคุณครูต้องเป็นคนทันยุคสมัยโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ สามารถเข้าถึงสื่อสารสนเทศและความนึกคิดของเด็ก เพื่อลดช่องว่างระหว่างโรงเรียน คุณครู กับ เด็กนักเรียน ด้วยความเข้าถึงและเข้าใจอย่างแท้จริง” รองผู้ว่าฯกทม. กล่าว

ทั้งนี้ สํานักการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษามหานครระดับสูง (นศส.) รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้การเรียนรู้ที่ยั่งยืนในการพัฒนาวิสัยทัศน์ทางการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายทางการศึกษา

และส่งเสริมภาวะผู้นํา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษถึงผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ สังกัดสํานักงานเขต จํานวน 32 คน สังกัดสํานักพัฒนาสังคม จํานวน 1 คน และตําแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษถึงศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัดสํานักการศึกษา จํานวน 2 คน รวมจํานวน 35 คน.