เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ เหมกุสุมา นายก อบต.ยะรม เป็นประธานเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (เข้าสุหนัต) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ทีมแพทย์จากคลินิกหมอหมาด และเยาวชน ในตำบลยะรม เข้าร่วมโครงการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน 25 คน

ร.ต.อ.สิทธิพงศ์ กล่าวว่า การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนั้น ภาษาอาหรับ เรียกว่า คีตาน ภาษามาลายูเรียกว่า มาโซะยาวี ส่วนคนไทยโดยทั่วไป เรียกว่า พิธีเข้าสุหนัต หมายถึง การขลิบปลายอวัยวะเพศของเด็กมุสลิมชาย เมื่อย่างเข้าวัยอันควร คือ อายุระหว่าง 5-12 ปี การเข้าสุหนัต คือ การผ่าตัดเพื่อเอาหนังทุ้มปลายของอวัยะเพศชายออก เพื่อให้สามารถรูดหนังทุ้มอวัยวะเพศให้เปิด เพื่อการรักษาความสะอาดคราบเหงื่อ คราบปัสสาวะ ที่หมักหมม ตามบริเวณใต้หนังหุ้มปลายได้ง่ายขึ้น และลดโอกาสเกิดโรคติดต่อและการติดเชื้อต่างๆ

อบต.ยะรม ได้เล็งเห็นถึงการลดโอกาสการเกิดโรค ภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ และต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพการป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ในวันนี้ ก่อนทำการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ จะมีทีมสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข มาให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังทำการขลิบ รวมไปถึงการดูแลรักษาภายหลังการขลิบอีกด้วย