ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

 • เดือนตุลาคม เงินเข้า 8 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน เงินเข้า 10 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม เงินเข้า 9 ธันวาคม 2564
 • เดือนมกราคม เงินเข้า 10 มกราคม 2565
 • เดือนกุมภาพันธ์ เงินเข้า 10 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดือนมีนาคม เงินเข้า 10 มีนาคม 2565
 • เดือนเมษายน เงินเข้า 8 เมษายน 2565
 • เดือนพฤษภาคม เงินเข้า 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน เงินเข้า 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม เงินเข้า 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม เงินเข้า 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน เงินเข้า 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจนี้นะคะ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
?โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
?ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
?เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน