เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ ว10/2564 เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังต้องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อตกลงการปฏิบัติงานตามบริบทของพื้นที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกคน ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเจริญก้าวหน้าแก่ทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 179 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 32 คน และศึกษานิเทศก์ จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 233 คน