จากเวทีเสวนา SX TALK SERIES ครั้งแรก Sustainability Expo 2024 (SX2024)ในหัวข้อ “เมือง สวน ป่า: ปลูกให้เป็น เมืองเย็นได้” เวทีเสวนาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมองข้อมูลด้านความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปสู่อนาคตของโลกที่ยั่งยืน

เวทีเสวนาครั้งนี้ที่ผ่านมา เปิดเวทีชวนตระหนักสร้างสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมคิดและแชร์ไอเดีย “เมือง สวน ป่า : ปลูกให้เป็น เมืองเย็นได้” โดยมีผู้เชี่ยวชาญนักพัฒนาเมือง นักวิชาการและเครือข่ายที่ปฏิบัติจริงร่วมถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด และประสบการณ์ทำงาน ชวนค้นคำตอบ ทำไมเมืองต้องการต้นไม้เพิ่ม ให้เทคนิคแนวคิดการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง รวมถึงวิธีปลูกต้นไม้สู้หน้าร้อน ฯลฯ ผ่าน 5 หัวข้อ “ต้นไม้ดี เมืองดี คนอยู่ได้” โดย คุณอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “Big Trees” และมูลนิธิรักษ์ไม้ใหญ่

“ปลูกต้นไม้ลดมลพิษ อีกหนึ่งวิธีสร้างเมืองที่ดีและยั่งยืน” โดย รศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร อาจารย์คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,“โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว”แนวคิดยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง โดย คุณยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park ,เพิ่มพื้นที่สีเขียวในออฟฟิศ ช่วยฮีลใจ เพิ่มประสิทธิภาพงาน” โดยคุณสมัชชา วิราพร รองบรรณาธิการอํานวยการบ้านและสวน รวมถึง “พื้นที่สีเขียวในเมืองใหญ่ ทางรอดของคนเมือง รับมือโลกร้อน” โดยจากหัวข้อดังกล่าว คุณปาจริยา มหากาญจนะ ผู้อำนวยการส่วนสวน

สาธารณะ1 สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า เมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ Urban Heat Island

“กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ผ่านโครงการ คือ  สวน 15 นาทีทั่วกรุง สร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้ ห่างจากบ้านหรือที่ทำงาน 15 นาที  และปลูกต้นไม้ล้านต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง โดยความร่วมมือของกทม. ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยเน้นการ ปลูกไม้ยืนต้น 75% เพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ทำให้เมืองมีพื้นที่สีเขียว และมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น”

การปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงฝุ่นทั่วกรุงเทพ การปลูกต้นไม้ การเลือกชนิดต้นไม้ ฯลฯ สามารถค้นข้อมูลเรียนรู้ได้จากคู่มือฯ โดยกทม.เผยแพร่ให้ดาวโหลด ดังเช่น การปลูกที่ไหน ก่อนการดำเนินการปลูกจำเป็นต้นพิจารณาลักษณะกายภาพพื้นที่ปลูก ทั้งบริบทและองค์ประกอบทางกายภาพเดิมของพื้นที่ ฯลฯ

ปลูกอะไร การพิจารณาชนิดและพันธุ์ไม้ที่จะปลูกควรเลือกชนิดที่เสริมภูมิทัศน์ ดูแลรักษาง่ายรวมถึงคุณสมบัติที่ช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมือง ทั้งเพื่อ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษในอากาศ  เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ โดยดอก ผล ใบ รากและลำต้นของต้นไม้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ในเมือง เช่น ต้นแคนา ตะแบกนา ทองอุไร สร้อยอินทนิลฯลฯ ให้ร่มเงา ร่มเงาของต้นไม้สามารถลดอุณหภูมิได้ 2-4 องศาเซลเซียส โดยต้นไม้ที่ให้ร่มเงาได้ดี เช่น ประดู่บ้าน ประดู่ป่า สารภี ฯลฯ

รวมถึง ดักจับฝุ่น ต้นไม้สามารถดูดซับฝุ่นละอองผ่านทางใบและเปลือก หรือลำต้น  การปลูกต้นไม้เพิ่มยังเป็นการพัฒนาคุณภาพอากาศ โดยการปลูกต้นไม้สามารถเพิ่มการผลิตออกซิเจนและดักจับฝุ่นโดยเฉพาะ PM2.5 ทั้งมีชนิดพันธุ์ไม้ที่แนะนำทั้งการปลูกในที่โล่งว่างหรือในสวน ปลูกในพื้นที่ว่างมีอาคารใกล้เคียง ฯลฯ ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างเมืองน่าอยู่.