เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร.ที่ 253/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค. เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน  ใจความว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 มี.ค.2567  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2567 เป็นเหตุให้ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่างลงนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 108 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พ.ศ.2557 และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 118/2567 ลงวันที่ 20 มี.ค.2567 จึงให้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป