เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชิต ชื่นบาน ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการแสดงสปิริต ภายหลังจาก 40 สว. ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน และความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิต เพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องในวันที่ 23 พ.ค. นี้

ประวัติ “พิชิต ชื่นบาน”

สำหรับประวัติ นายพิชิต ชื่นบาน จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขากฎหมายมหาชน เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 34 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดย นายพิชิต นับเป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดีต่างๆ ให้แก่ครอบครัวชินวัตร ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย ในรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร และยังเป็นทีมกฎหมายให้กับรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนมาสู่รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน แน่นอนว่านายพิชิต ถือว่าเป็นบุคคลที่มีสัมพันธ์อันใกล้ชิดของตระกูลชินวัตร จนถูกแซวว่าเป็นเด็กในบ้านทักษิณ

โดยได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 19 วัน