เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ วัดไตรมิตรวิทยาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะภาค 9 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค (ทป.จภ.) พระอุปัชฌาย์วิสามัญ รองเจ้าคณะจังหวัด (รจจ.) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ผจล.) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก จำนวน 71 รูป ดังนี้

พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมส. วัดอรุณราชวราราม เป็น เจ้าคณะภาค 9 พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัด (จจ.) เลย วัดศรีบุญเรือง จ.เลย เป็น ทป.จภ.8 พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาจจ.ขอนแก่น วัดเทพปูรณาราม จ.ขอนแก่น เป็น ทป.จภ.9 พระภาวนาประชานุกูล เจ้าคณะอำเภอ (จอ.) บางน้ำเปรี้ยว วัดวีระโชติธรรมาราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ทป.จภ.12 พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็น ทป.จภ.10 พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ รจจ.ปราจีนบุรี วัดธรรมโพธิ์ศรี จ.ปราจีนบุรี เป็น รก.จจ.ปราจีนบุรี พระเทพวชิรคุณ จจ.หนองคาย วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พระเทพภาวนาวชิรคุณ จจ.ฉะเชิงเทรา วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พระครูสุตธรรมาภรณ์ รจจ.ฉะเชิงเทรา วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พระครูศรีปริยัติวราทร เจ้าคณะตำบล (จต.) ศรีแก้ว เขต 3 วัดบูรพาภิราม จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รจจ.มหาสารคาม วัดมหาชัย จ.มหาสารคาม เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ รจจ.สุรินทร์ วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ

แต่งตั้ง รจจ.อุดรธานี 3 รูป รจจ.เลย 1 รูป รจจ.สกลนคร 1 รูป รจจ.ขอนแก่น 4 รูป รจจ.มหาสารคาม 3 รูป รจจ.กาฬสินธุ์ 2 รูป รจจ.ร้อยเอ็ด 4 รูป รจจ.อุบลราชธานี 6 รูป รจจ.ศรีสะเกษ 4 รูป รจจ.นครพนม 2 รูป รจจ.ยโสธร 1 รูป รจจ.นครราชสีมา 7 รูป รจจ.บุรีรัมย์ 3 รูป รจจ.ชัยภูมิ 3 รูป รจจ.สุรินทร์ 2 รูป และตำแหน่งผจล. 15 รูป