ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวัชรวิมล นั้น

โปรดตั้งสมณศักดิ์ ‘พระมหาวีระนิต’ ขึ้นเป็นเจ้าคุณที่ ‘พระศรีวัชรวิมล’

สำหรับประวัติพระมหาวีระนิต อภิธมฺโม เดิมชื่อ วีระนิต ธนะโชติ เกิดเมื่อ วันที่ 2 ก.ย. 2528 ที่บ้านปาฝา ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด บิดาชื่อ พ.ต.ชวลิต ธนะโชติ มารดาชื่อ นางอ่อนหล้า ธนะโชติ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2547 ณ วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีพระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ. วัดนาหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2549 ณ วัดนาหลวง ต.คำด้วง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีพระภาวนาวิสุทธาจารย์ วิ. วัดนาหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูภาวนาธรรมาภินันท์ วัดนาหลวง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสำรี ธมุมจาโร วัดนาหลวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ พ.ศ. 2547 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด พ.ศ. 2551 จบนักธรรมชั้นเอก วัดกัลยาณมิตร สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 จบเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค วัดนาหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2566 จบอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนตำแหน่งทางคณะสงฆ์ พ.ศ. 2565 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร