ที่สยามพารากอน วันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปลุกกระแส แก้วิกฤตมหาสมุทร” สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเล ณ Sea Life Bangkok โดยมี ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้นำองค์กร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเข้าร่วมงาน

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า วันทะเลโลกปีนี้ ทั่วโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทรอย่างพร้อมเพรียง เพื่อกระตุ้นเตือนถึงสถานการณ์ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลต่อทะเลและมหาสมุทรทั่วโลก ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งเป็นอย่างมาก ในฐานะผู้นำองค์กรได้กำกับดูแลภารกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล และป่าชายเลน อย่างใกล้ชิด พร้อมผลักดันมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงปกป้องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“วันนี้อยากขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญของประเทศ ให้นำเอาวันทะเลโลกเป็นจุดเริ่มต้นอีกวันหนึ่งที่จะร่วมกันอนุรักษ์และดูแลท้องทะเลไทย พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป ได้รู้จักคุณค่าและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ จะทำให้ทะเลของบ้านเรามีความสวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป” พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าว  

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีทช. กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทะเลทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตหนักที่สุด เนื่องจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลและมหาสมุทรสูงขึ้นอย่างผิดปกติในรอบ 40 ปี หรือที่เรียกว่าทะเลเดือด กำลังส่งผลกระทบกับสรรพสิ่งในทะเล และจะกระทบต่อมนุษยชาติในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาวะทะเลเดือดนี้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อทรัพยากรปะการังและแหล่งหญ้าทะเลทั่วโลก ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในทะเลและเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ โดยที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล นำเอาประชาชนทั่วประเทศเข้ามามีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย

ทั้งนี้ในปัจจุบัน กรมฯ มีสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่งกว่า 710 ชุมชน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 47,860 คน นับเป็นกำลังสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป และทช.ยังได้จัดกิจกรรมวันทะเลโลก อีก 10 แห่ง ตามสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาชนสามารถร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเก็บขยะชายหาด รณรงค์ชายหาดปลอดพลาสติก การรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ชมนิทรรศการวันทะเลโลก เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเตือนความสำคัญของท้องทะเล ที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน