ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ที่พระที่นั่งดุงการ์ ดซอง นครปาโร ราชอาณาจักรภูฏาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก (The King Jigme khesar Namgyel Wangchuck) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระพรหมวัชรธีราจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้าฯ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์วังชุก ซึ่งพระองค์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม ทรงได้รับการยกย่องอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูฏานและชาวไทย สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา จึงได้มีมติถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาแด่พระองค์ท่าน ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สืบต่อไป

ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้ประกาศให้พระพุทธศาสนานิกายวัชรญาณเป็นศาสนาประจำชาติ โดยถือเป็นมรดกของชาติ เป็นอัตลักษณ์ของประชาชนชาวภูฏาน