เมื่อวันที่ 18 ต.ค. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะใหญ่หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และคณะธรรมยุต ระบุว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงลงพระนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดแล้ว โดยรวมไปถึงการแต่งตั้งพระราชภาวนาพิธาน (ศิริวัฒน์ สิริวัฑฒโน) วัดโสธรวราราม วรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ฉะเชิงเทรา พระราชสุทธิธรรมาจารย์ (สำอางค์ ตานทินโน) วัดประยูรธรรมาราม จ.ปทุมธานี ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี และพระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทธิญาโณ) วัดป่านาขาม จ.หนองคาย ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ด้วย โดยในส่วนของคณะสงฆ์หนกลาง มีกำหนดมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เป็นเจ้าคณะ จ.ปทุมธานี ในวันที่ 19 ต.ค. เวลา 13.00 น. ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม

ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม รอง ผอ.พศ. รักษาราชการ ผอ.พศ. กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคมวันที่ 20 ต.ค.นี้ จะไม่มีการนำประเด็นเรื่องการถอดถอน 3 เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และกาฬสินธุ์ (ธ) นั้น เข้าสู่วาระการประชุม เพื่อพิจารณาแต่อย่างใด เนื่องจากมติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม และเตรียมจัดพิธีมอบพระบัญชาแด่พระเถระที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว.