เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สกพ. มีหนังสือบันทึกข้อความเลขที่ 0009.231/7864 ลงวันที่ 29 พ.ย. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ถึง จตช. และ รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า เพื่อโปรดทราบ ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่าที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ใจความว่า ตามหนังสือ สกพ. ที่ 0009.231/3599 ลง 18 พ.ย.64 แจ้งสั่งการ ตร. ลง 18 พ.ย.64 ที่กำหนดให้หน่วยที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. และ รอง ผกก. วาระประจำปี 2564 พร้อมกันใน 30 พ.ย.64 โดยให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 1 ธ.ค.64 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

คำสั่งด่วน! แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ระดับ รอง ผบก.-สว. วาระปี 64 ดีเดย์มีผล 1 ธ.ค.นี้

ผบ.ตร. ฮึ่ม คำสั่งแต่งตั้งรองผกก.-สว. เสร็จตามกรอบฯ แต่ยืดเวลารายงานตัว 5-7 วัน

เนื่องจากวันมีผลบังคับใช้ของคำสั่งแต่งตั้งมีความกระชั้นชิด อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวม ประกอบกับ ตร. มีภารกิจจัดการทดสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในวันจันทร์ที่ 6 ธ.ค.64 ซึ่งกระทบกับการจัดกำลังพลของเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆ ในการควบคุมการทดสอบ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตร. จึงมีบันทึกลง 29 พ.ย.64 ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันมีผลบังคับใช้ในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. และ รอง ผกก. วาระประจำปี 2564 จากเดิมให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 1 ธ.ค.64 เปลี่ยนแปลงเป็นให้มีผลบังคับใช้พร้อมกันใน 7 ธ.ค.64 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ระดับรอง ผบก.-สว. ขีดเส้นไว้ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 พ.ย.ของทุกปี แต่ล่วงเลยมาจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม คำสั่งแต่งตั้งระดับ รอง ผกก.-สว. ยังไม่มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์กองสารนิเทศ ตร. แต่อย่างใด