ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง นายสิปป์บวร แก้วงาม รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนั้น

สำหรับประวัติ นายสิปป์บวร แก้วงาม เกิดวันที่ 10 พ.ย.2504 ที่ จ.กระบี่ จบการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูยะลา และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2547 โอนย้ายมาสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่, นนทบุรี, มหาสารคาม สุราษฎร์ธานี, สระบุรี, ชลบุรี, พระนครศรี อยุธยา และกาญจนบุรี

ก่อนที่จะได้ย้ายเข้ามาอยู่ส่วนกลาง เป็น ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564 ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2564 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แทนนายณรงค์ ทรงอารมณ์ อดีต ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยนายสิปป์บวร จะดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 10