เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ได้ทำจดหมายเปิดผนึกต่อมหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบุขอความอนุเคราะห์เพิ่มมาตรการ การปรับค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตามสถานการณ์ เพื่อเยียวยานักศึกษาเป็นการเร่งด่วน

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, คณาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, สมาชิกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และเหล่าคณบดี ในมหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่นักศึกษาส่วนหนึ่งประสงค์จะเข้าเรียนเปี่ยมไปด้วยความหวังและความศรัทธาในสถาบันมหาวิทยาลัยอันที่ได้รับชื่อเสียงโด่งดัง โดยที่ นักศึกษาหลายชีวิตพึ่งหวังว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นที่ “บ้านหลังที่สอง” ที่คอยพร้อมช่วยเหลือ และเยียวยานักศึกษายามที่ต้องประสบปัญหาชีวิต และพร้อมประคองให้นักศึกษาได้เรียนรู้และจบการศึกษาได้อย่างภาคภูมิ

แต่หลังจากที่ วิกฤติการณ์ขั้นร้ายแรงอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของทุกคนเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานั้น ทำให้เราเริ่มตระหนักรู้ถึงความจริงมากขึ้น ว่าที่แท้จริงแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลถูกมองข้ามอย่างชัดเจนมาตรการของมหาวิทยาลัยที่ได้เคยประกาศออกมาตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤติการณ์ มองการธำรงไว้ซึ่งองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดลสำคัญกว่าการช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องเผชิญความลำบากพร้อมกับครอบครัว เพราะสถานการณ์ที่ผลิกผันชีวิตของนักศึกษาอย่างเป็นวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนที่สุด คือการลดภาระทางการเงินที่แต่ละครอบครัวมีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาผ่านวิกฤติการณ์นี้ได้ต่อไป เพราะการนี้เอง ที่พวกเรา ในฐานะตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมหิดลทั้งคณาจารย์และผู้บริหาร ทบทวนทัศนคติที่ มีต่อนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไตร่ตรองการให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือนักศึกษา และให้ตระหนักถึงความจริงที่ว่า “ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ศิษย์ย่อมต้องไปได้ใกลกว่าอาจารย์ เพราะนั่นคือหน้าที่แท้จริงของเหล่าอาจารย์”

สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการเยียวยานักศึกษาอย่างแท้จริง พวกเราขอแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนถึงการเรียกร้องให้คณาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะทั้งส่วนกลาง และส่วนงาน ร่วมมือกันเยียวยานักศึกษา ดังนี้

  1. ลดค่าบำรุงการศึกษาทั้งหมด และ 20% ของค่าหน่วยกิตในภาคการศึกษาต่อไป โดยให้ลดอย่างถ้วนหน้า ไม่มีเงื่อนไข และไม่มีการเลือกปฏิบัติอื่นใดทุกประการ
  2. ชำระคืนค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษาทั้งหมดให้กับนักศึกษาจากภาคการศึกษาที่แล้ว อย่างถ้วนหน้าไม่มีเงื่อนไข และไม่มีการเลือกปฏิบัติอื่นใด
  3. ทบทวนการเรียกเก็บชำระค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาที่กำลังเข้าฝึกงานโดยละเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลง จนมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผ่อนให้สามารถกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ
  4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณในช่วงวิกฤติการณ์ โดยให้มีการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดลในปีงบประมาณ 2564

เพื่อที่มหาวิทยาลัยมีงบประมาณพอที่จะสนับสนุนมาตรการเหล่านี้ ให้มหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณา และเริ่มมาตรการการลดเงินเดือนของคณาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลระดับสูงในช่วงนี้ รวมถึงผ่อนผันหรือยกเลิกโครงการอื่นใดอันมิสมควรพร้อมกับโอนงบประมาณส่วนนั้นมาระดมทุนฉุกเฉินอันเพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล

เพราะพวกเราเชื่อว่าการลดภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จะทำให้ครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจำนวนมาก สามารถผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปได้ด้วยดี และเพื่อกอบกู้ความเชื่อของนักศึกษาที่ ว่ามหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของพวกเขาต่อไป