วันที่ 17 ก.ค. การประชุมด่วนศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีการพิจารณาเพิ่มมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักมากขึ้น โดยทางเจ้าหน้าที่แพทย์และสาธารณสุขที่ร่วมประชุมด้วย ได้เสนอแนะการลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น โดยเสนอให้งดกิจกรรมทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งหมด ยกเว้นการขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสารและสาธารณูปโภค โดยแนะนำให้รัฐมีความชัดเจนเรื่องการตรวจหาเชื้อ รักษาและสนับสนุนการดำรงชีพ พร้อมทั้งควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วย และเฝ้าระวังที่ชายแดนคนเข้าออกอย่างเข้มงวด นอกจากนี้จะให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from home) แบบ 100% ทันที

นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากยิ่งขึ้น มีการบริหารจัดการระบบทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ (Covid-19 Comprehensive Response Team: CCRT) มาตรการแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) มาตรการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) และบริหารจัดการโรงพยาบาล ลดความซ้ำซ้อนและสามารถทำการดูแลรักษาได้อย่างครอบคลุมจํานวนผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงให้มากที่สุด

ส่วนสถานประกอบการ โรงงาน จะให้ใช้วิธีการตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิต (Antigen test kit: ATK) และใช้มาตรการบับเบิล แอนด์ ซีล (Bubble and seal) เพื่อควบคุมโรค ทั้งนี้ในข้อเสนอแนะนำเรื่องการสื่อสารการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้ทราบสถานการณ์และมาตรการที่จะดำเนินการ รวมทั้งลดความตระหนก เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งข้อเสนอแนะทั้งหมดนี้จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.ศบค. และประธานการประชุมในเร็วๆ นี้