พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นที่ประเทศอินเดียเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช กาลเวลาได้ล่วงผ่านมาแล้วถึง 2,610 ปี จากผู้ทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมา​สัมพุทธเจ้า ​ด้วยพระปัญญาคุณและพระบริสุทธิคุณ ทรงมีพระมหากรุณาคุณเผยแผ่พระธรรมให้บุคคลอื่นให้ได้รู้ ธรรมะที่มีจริง (สัจธรรม) ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่มี สามัญลักษณะ 3 ประการ (ไตรลักษณ์) คือ ไม่เที่ยง (อนิจจัง) เป็นทุกข์ (ทุกขัง) ไม่ใช่ตัวตน บังคับบัญชาไม่ได้ (อนัตตา) ให้ได้รู้ตามสภาพธรรมที่มีจริง โดยมี ปัญญา เกิดขึ้นตามลำดับขั้น เริ่มตั้งแต่ ปัญญาที่เกิดจากการฟัง (สุตามยปัญญา) ปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง (จินตามยปัญญา) ปัญญาที่เกิดจากการเจริญอบรมให้มีขึ้น เพิ่มขึ้น (ภาวนามยปัญญา)  

ประเทศไทยได้รับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​จากประเทศอินเดียมาเป็นเวลากว่า 700 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งเป็น พระพุทธ​ศาสนาเถรวาท ที่มีวาทะอันมั่นคงตรงตามพระพุทธ​พจน์​ใน​พระไตรปิฎก​ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาที่ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพสูงสุดตั้งแต่ พ.ศ.2496 เป็นต้นมา มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอย่างละเอียด ลึกซึ้ง จนแตกฉานทั้งในอรรถะและพยัญชนะ โดยการศึกษาจากพระไตรปิฎกและอรรถกฐา ได้เผยแผ่พระธรรมด้วยการบรรยายธรรมและสนทนาธรรมแก่ชาวพุทธ​ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเวลายาวนานกว่า 60 ปีจวบจนปัจจุบัน ในประเทศนอกจากจะ มีการเผยแผ่พระธรรมที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารแล้ว ยังมีการเผยแผ่พระธรรมแก่ นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งยังได้เผยแผ่พระธรรมในหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งยังมี การเผยแผ่พระธรรมแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในยุโรป และยังได้เผยแผ่พระธรรมแก่ชาวต่างชาติในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา เวียดนาม   

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิฯ ได้นำกรรมการมูลนิธิฯ และสมาชิกชมรมบ้านธัมมะจำนวน 72 คน เดินทางไปที่ประเทศอินเดีย เนื่องจากได้รับรายงานจาก คุณอาคิล และคุณอาช่า สินธุ สองสามีภรรยาชาวอินเดียที่ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพระธรรม (Dhamma Foundation) ที่ประเทศอินเดียว่า มูลนิธิพระธรรมได้ประสบความสำเร็จในการจัดซื้อที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการของมูลนิธิพระธรรม เนื้อที่ 3 ไร่ 281 ตารางวา ตั้งอยู่ริมถนนไฮเวย์ห่างไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลัคเนา (Lucknow) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศประมาณ 18 กิโลเมตร (นับจาก Ambedkar .Memorial Park) และห่างจากสนามบินนานาชาติ Chaudary Charan Singh international Airport ประมาณ 23.5 กิโลเมตร

คุณอาคิล และคุณอาช่า สินธุ สองสามีภรรยาเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ได้รับคำแนะนำจาก พระสีวลีเถระ เลขาธิการสมาคมมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย ให้มาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่มูลนิธิ​ศึกษา​และ​เผยแพร่​พระ​พุทธศาสนาในประเทศไทยทั้งสองคนได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จนมีความเข้าใจในพระธรรมโดยไม่คลาดเคลื่อนพอที่จะเผยแพร่พระพุทธศาสนาเถระวาทที่ประเทศอินเดียได้ อีกทั้งยังได้รับโอกาสสนทนาธรรมไทย-ฮินดี ทางออนไลน์ทุกช่วงเช้าวันเสาร์เป็นเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองคนจึงได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพระธรรมที่เมืองลัคเนา โดยมีคุณอาช่า สินธุ เป็นประธานมูลนิธิพระธรรมที่ประเทศอินเดีย และมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิ​ศึกษาและเผยแพร่พระ​พุทธศาสนา​เป็นผู้อุปถัมภ์​ ในด้านส่วนตัว คุณอาคิลและคุณอาช่า สินธุ เป็นเจ้าของช่องยูทูบทีวีทำการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียถึงสองช่อง คือ Tathagata tv และ Ambedkar tv ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ ชาวพุทธในประเทศอินเดีย ที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง

การเดินทางไปประเทศอินเดียของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และคณะ ในครั้งนี้ มีกุศลจิตและกุศลเจตนา เพื่อการประดิษฐานพระธรรมในแดนพุทธภูมิ โดยมีมูลนิธิพระธรรมที่ประเทศอินเดียเป็นศูนย์กลาง ในการเผยแผ่พระธรรมที่ตรงตามพระพุทธพจน์ในพระไตรปิฎก รวมถึงได้จัดให้มีการสนทนาธรรมไทย-ฮินดี ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดีย โดยมีอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นผู้สนทนาธรรมภาษาไทย และมีคุณสุขิน เดอร์ปาลซิงห์ นฤหล้า กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้แปลภาไทยเป็นภาษาฮินดี และยังมีสหายธรรม Mr. Alberto Spera จากประเทศอิตาลี มาร่วมสนทนาธรรมเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

การสนทนาธรรมที่ประเทศอินเดียในครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ ผู้สนใจเข้าร่วมสนทนาธรรม ทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ตลอดจนพระภิกษุ อีกทั้งยังมีบุคคลที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ อาทิ แพทย์ วิศวกร ฯลฯ มาร่วมการสนทนาธรรมด้วย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประเทศอินเดียมีการเผยแพร่ข่าวสารการประดิษฐานพระธรรมของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยอย่างกว้างขวาง หนังสือพิมพ์จำนวน 12 ฉบับ ทั่วประเทศอินเดีย พร้อมใจกันนำเสนอข่าว อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ กับภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาวพุทธที่ประเทศอินเดีย ในหนังสือพิมพ์จำนวน 12 ฉบับนี้ เป็นหนังสือพิมพ์ของรัฐอุตตรประเทศที่มีการเผยแพร่ไปยังเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง พุทธคยา สารนาถ พาราณสี และเดลี 4 ฉบับ และหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายทั่วประเทศอินเดีย 8 ฉบับ ข้อความบางส่วนจากการรายงานข่าว มีดังนี้ 

– หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งกล่าวว่า “..นี่เป็นครั้งแรก ที่เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นในอินเดีย ไม่มีใครคิดถึงเลยว่าจะเกิดขึ้น และไม่มีใครคาดว่าจะได้เห็น ถ้าอาจารย์สุจินต์ ไม่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ อินเดียไม่มีโอกาสที่จะได้สิ่งที่ได้ในวันนี้เลย

– มีฉบับหนึ่ง เขากราบขอบคุณอาจารย์ ที่ได้นำพระธรรม กลับมาที่อินเดีย

– อีกฉบับหนึ่งบอกว่า นี่เป็นกุศลกรรมสูงสุด ที่เคยมีมา ในประเทศอินเดีย

– มีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เขาใช้คำนำหน้าชื่ออาจารย์ว่า Sushri (ไม่ใช้คำว่า Miss) ซึ่งเจาะจงใช้ด้วยความเคารพ (Sushri) เป็นคำนำหน้าที่เขาใช้สำหรับคนที่เขาเคารพ เขาเลือกคำศัพท์ที่ว่า บริสุทธิ์ที่สุด แสดงความเคารพที่สูงที่สุด

– เขาใช้คำนำหน้าชื่ออาจารย์สุจินต์ว่า Sushri Sujin ซึ่งโดยทั่วไป เขาจะใช้คำนำหน้าเพียงว่า Shrimati แต่นี่เขาใช้คำว่า Sushri ซึ่ง คำว่า “Su” หมายความถึง ดีงามมาก ซึ่งเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเลย ตรงนี้ เป็นพิเศษมาก ปกติเขาจะใช้ Shrimati อย่างเดียว แต่ว่า หนังสือพิมพ์นี้ เลือกที่จะใช้คำว่า Sushri ซึ่งหมายถึงว่า “สตรีที่มีคุณธรรมสูง”

– สำหรับสตรีที่ยังไม่ได้แต่งงาน เขาจะใช้คำนำหน้าว่า กุมารี (Kumari) แต่ว่าในกรณีนี้ เขาไม่ได้ใช้ Kumari เขาเลือกสรรพนาม (Sushri) นี้มาใช้โดยเฉพาะเลย แต่ภาษาไทยเราเรียก กุมาร กุมารี หมายถึงคนที่อายุไม่มาก แต่ที่นี่ อายุมากแค่ไหน ถ้ายังไม่แต่งงาน เขาจะใช้คำว่า กุมารี

– หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวอาจารย์ฉบับที่ผู้สื่อข่าวท่านนี้นำมาให้อาจารย์และคณะชม เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเก่าแก่ของลัคเนา ซึ่งมีอายุถึงกว่าหนึ่งร้อยหนี่งปีแล้ว โดยหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ มีการแจกจ่ายไปทั่วในหลายๆ รัฐ รวมถึงเมือง พุทธคยา สารนาถ เดลี และทุกๆ ที่ ทั่วประเทศอินเดีย

ขอเชิญชวนชาวไทยได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวอินเดียที่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้หวนคืนกลับสู่แดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและร่วมกันอนุโมทนากับการเจริญมหากุศลของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา กรรมการมูลนิธิฯ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะและผู้มีจิตศรัทธาในการดำรงพระพุทธศาสนาเถรวาทให้มีความเจริญมั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งของพุทธบริษัททั่วโลก

…………………………………..
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”

แฟนเพจ : สาระจากพระธรรม

อ่านเพิ่มเติม..
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระ​พุทธศาสนา กับแดนพุทธภูมิ
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 2
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 3
มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 4

– มูลนิธิศึกษา-เผยแพร่พระพุทธศาสนากับแดนพุทธภูมิ 5