กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดโครงการทางหลวงชนบทสายบ้านแม่แฮน้อย-บ้านแม่สะงะใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างด้วยงบประมาณ 127.770 ล้านบาท เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนชาวไทยภูเขา รวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท ต้มหอมญี่ปุ่น เสาวรสหวาน และอะโวคาโด  

ทางหลวงชนบทสายนี้มีระยะทางรวม 20 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการกม.ที่ 0+000-20+000 ก่อสร้างด้วยผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจรไป-กลับ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย  

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) รักษาราชการแทนอธิบดีทช. บอกว่า แต่เดิมบริเวณนี้เป็นถนนดินภูเขา พื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก  นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถลำเลียงพืชผลเมืองหนาวออกสู่ตลาดได้ ทช.ก่อสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดู ตามนโยบาย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

ย้อนไปเมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านแม่แฮ คือ บ้านห้วยข้าวลีบ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่โครงการเป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาครอบคลุมพื้นที่ 27,607 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเล 990-1,400 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส มีประชากรเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน รวม 6 หมู่บ้าน (8 หย่อมบ้าน) กว่า 4,390 คน  

โครงการได้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) มาตรฐาน McDonald G.A.P.และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับผลิตผลในโครงการ พืชผัก ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท คอสสลัด ซูกินี พาร์สเลย์ ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอมใบแดง ต้นหอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เรดคอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก ส่วนไม้ผล  พลับ พลัม สาลี่ บ๊วย สตรอเบอรี่ เสาวรสหวาน อะโวคาโด เคพกูสเบอรี่ องุ่น และกาแฟอาราบิก้า

ทางหลวงชนบทขึ้นเขาเข้า “โครงการหลวงแม่แฮ” พิกัดเดิมๆ แต่ที่เพิ่มเติมคือความสวยและการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

————————————–
คอลัมน์ มุมคนเมือง
โดย ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง