สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,474 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,474 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,261,428 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,236 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,263,705 ราย กำลังรักษา 22,330 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,636 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 659 ราย