สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 17 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 1,967 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,966 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,271,445 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,123 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,274,934 ราย กำลังรักษา 21,030 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,724 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 598 ราย