สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 18 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,272 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,266 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,273,717 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,964 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,276,898 ราย กำลังรักษา 21,315 ราย เสียชีวิต 23 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,747 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 593 ราย