ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ยงค์วิมล เลณบุรี ผู้ก่อตั้งหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและที่ปรึกษาภาควิชา เปิดเผยว่า ขณะนี้แรงงานที่ความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และการบริหารจัดการ หรือ เรียนจบสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยกำลังเป็นที่ต้องการและมีการแย่งตัวในตลาดอย่างมาก เนื่องจากบัณฑิตจบใหม่ที่มีคุณภาพทางด้านนี้ค่อนข้างน้อย จึงขาดแคลนถึง 100%

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงเร่งผลักดันและผลิตนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจ หลังจากเปิดเป็นหลักสูตรดังกล่าวขึ้นเป็นที่แรกในไทยเมื่อ 14 ปีที่ผ่านมาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ภาคธุรกิจและเอกชนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด