ล่าสุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ประกาศหลัก GRC เพื่อยกระดับองค์กรอย่างยั่งยืน โดย “ยุทธศักดิ์ สุภสร” ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ฉายภาพให้ฟังว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) มุ่งมั่นยกระดับบทบาทของตนเองให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ “GRC Make a Wish” เน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการกำกับดูแลที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Manage ment) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) โดย GRC Make a Wish มีความหมายประกอบด้วย

  •  W-Wealth of the Nation : มุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
  •  I-Investment Enhancer: ส่งเสริมการลงทุน ดึงดูดนักลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
  •  S – Strengthen Industrial Competitiveness: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย
  •  H-High-rated Organi zation: พัฒนา กนอ. ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

ภายใต้แนวทาง GRC Make a Wish กนอ. มุ่งมั่นปรับบทบาทจากผู้ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแล การประกอบกิจการมาเป็น “Faci litator” เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนหลักการ GRC อย่างจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระยะยาว

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ กนอ. นำมาใช้ขับเคลื่อน GRC Make a Wish โดยมุ่งเน้นไปที่ 1.การบูรณาการข้อมูล รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GRC อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามความเสี่ยง : ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรแบบ Real Time ช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที 2.การปฏิบัติตามข้อกำหนด ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และ 3.การสื่อสาร : สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ GRC ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

“เมื่อเรานำหลักการ GRC และ WISH มาใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

ด้านนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า การจัดงาน GRC Day เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม รวมถึงการดำเนินการตามกรอบจริยธรรมภายใต้หลักการ GRC เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งประธานกรรมการ กนอ. ได้มอบแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ของ กนอ. โดยกนอ. ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ ต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน ตลอดจนของขวัญของกำนัลต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้หลัก GRC เพื่อยกระดับการดำเนินงานของ กนอ.