เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 12/2567 ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ว่า ที่ประชุม มส. เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆ โดยมีตำแหน่งสำคัญ ดังนี้ เห็นชอบตามที่เจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) เสนอว่า พระสิงหคณาจารย์ (ทวี สุวณฺณปาโล) เจ้าคณะ จ.สิงห์บุรี (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มปี ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด แม้จะมีอายุยังไม่ครบ 80 ปี เห็นสมควร ยกย่องเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้น เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3 (ธรรมยุต) โดยเป็นไปตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2546) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคได้

นายสุพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล) เจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยว และเจ้าคณะอ.เมืองสงขลา (ธรรมยุต) ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะ จ.สงขลา-สตูล (ธรรมยุต) และเห็นชอบตามที่ พระครูบัณฑิตเจติยานุการ (ณัฐฐากูร ฐิตเมโธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ มีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เพื่อไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่ยางยวง อ.ร้องกวาง จ.แพร่