อัปเดต “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สำหรับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) ทางกรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money ให้ตามเงื่อนไข

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง โอนเงิน e-Money คืนผู้มีสิทธิในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

  • ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต จะโอนเงิน e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ ที่สํานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และ 24 พฤษภาคม 2567
  • ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 พร้อมผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จะทําการโอนเงิน e-Money คืนให้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และ 24 พฤษภาคม 2567

กรมบัญชีกลาง โอนเงินคืน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e-Money ใครได้วันไหนบ้าง?
1.ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 0-4 โอนเงินคืนเข้าวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
2.ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 5-9 โอนเงินคืนเข้าวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

  • กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 และเป็นบุคคลที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e-Money ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2127 7000, 0 2270 6400

ที่มา : กรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 23 พ.ค.67