ภายหลังนายกองตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ออกมาเตือนบรรดาผู้มีอิทธิฤทธิ์ อิทธิเดช อ้างศาสตร์ความเชื่อต่างๆ ว่าสามารถรักษาอาการป่วยของประชาชนได้ ว่าให้หยุดพฤติกรรม เพราะทางกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้าตรวจสอบปราบปรามผู้มีอิทธิฤทธิ์เหล่านี้อย่างเต็มกำลัง  

สั่ง แดนธรรมสุขาวดี ของอาจารย์-น้องหญิง หยุดกิจกรรมรักษาโรค  ฝ่าฝืนจ่อดำเนินคดี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พ.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุดรธานี โดยนายสันติ ศรีนิล ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงเจ้าของสถานที่ “แดนธรรมสุขาววะดี” เรื่องแจ้งให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ลงนามเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2567 ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชน เกี่ยวกับการรักษาโรคทางเลือก ณ แดนธรรมสุขาววะดี โดย “น้องหญิง อาจารย์และพี่โดม” เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ รักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญให้แก่ประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานที่ และผู้ที่ทำการรักษาดังกล่าว ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการรักษาโรคใดๆ ทั้งนี้ กรณีมีการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อีกทั้งกรณีมีการประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประกอบโรคศิลปะ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทำการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทำผิดตามมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงขอให้ท่านหยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไป นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านไม่ดำเนินการตาม จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป.