เมื่อวันที่ 20 พ.ย. เพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ระบุว่า รายงานข้อมูลขยะติดเชื้อ ณ วันที่ 20 พ.ย. 64

ปริมาณขยะติดเชื้อของวันที่ 19 พ.ย. 64
รวม 80,020 กก.
มูลฝอยติดเชื้อทั่วไป 61,870 กก.
มูลฝอยติดเชื้อโควิด 18,150 กก.