ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตร่วมกันไปกับโลก ดูแลเราและดูแลโลกไปพร้อมกัน ฯลฯ” เป็นอีกหนึ่งผลงานศิลปะร่วมสมัย ชวนสำรวจทักษะการปรับตัวรับมือวิกฤติต่าง ๆ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมือง ผ่านการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัว สู่การสร้างความตระหนักรู้จาก “เมืองเปลี่ยนแปลง”  นิทรรศการที่แสดงต่อเนื่องถึง 24 เมษายน ในพื้นที่ศิลปะชั้น 7 และ 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“เมืองเปลี่ยนแปลง ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งศิลปิน นักวิชาการ สถาปนิก นักอนุรักษ์ รวมถึงนักสร้างสรรค์ร่วมกันนำเสนอแนวคิด มุมมอง สื่อสารถึงประเด็นเกี่ยวกับเมือง ชุมชน ตลอดจนการปรับตัวของพลเมืองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดย “เมืองเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย  2  นิทรรศการ ซึ่งนำเสนอประเด็นของเมือง ในมุมมองที่ต่างกัน ได้แก่  ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และ กรุงเทพเปลี่ยนแปลง

ปรับตัว เปลี่ยนแปลง”  กล่าวถึงการทำความเข้าใจ ผ่านทักษะการปรับตัวของมนุษย์อย่างสมดุลกับธรรมชาติ และสถานการณ์ปัจจุบันที่ประสบกับโควิด-19  โดยนักสร้างสรรค์หลายสาขา ชวนผู้ชมร่วมวิเคราะห์  หาวิธีเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเพื่อพัฒนาและอยู่ร่วมกับเมือง ศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน สร้างการตระหนักรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เมือง ชุมชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย ในรูปแบบที่หลากหลาย   อีกทั้งในนิทรรศการนำนวัตกรรม  Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) นำเสนอความคิดทางศิลปะ  เข้าถึงและสร้างประสบการณ์รับชมนิทรรศการ  

ศิลปะจัดวาง และสื่อผสานโลกเสมือน ผลงาน ไบโอจีเนซิส  โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์  เป็นอีกผลงานที่บอกเล่าการปรับตัวอยู่ร่วมกับนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน น้ำ ต้นไม้ แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยี ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของศิลปิน   ฯลฯ

ส่วนอีกนิทรรศการ  “กรุงเทพเปลี่ยนแปลง”  โดยนักสร้างสรรค์หลายสาขา ทั้งนักประวัติศาสตร์เมือง นักพฤกษศาสตร์ ภูมิสถาปนิก นักออกแบบผังเมือง  นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเซรามิคและศิลปินทัศนศิลป์  ศิลปินนาฏศิลป์ร่วมสมัย  นิทรรศการว่าด้วยความสำคัญของธรรมชาติในเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ นำเสนอภูมิทัศน์ธรรมชาติที่เคยเป็นฉากหลังให้กลายเป็นสาระสำคัญหลัก เปิดพื้นที่ให้ทบทวน  ตระหนักถึงสิ่งที่จะส่งต่อยังรุ่นถัดไป แสดงผ่านศิลปะเซรามิค  ภาพถ่าย  พืชพันธุ์ไม้ ฯลฯ เรียนรู้ ร่วมกัน.