สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,501 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,501 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,258,954 ราย หายป่วยกลับบ้าน 2,917 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,259,469 ราย กำลังรักษา 24,112 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,616 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 639 ราย