สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 มิ.ย. 65 มีจำนวนผู้ป่วยใหม่ 2,313 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,309 ราย ผู้ป่วยจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,286,106 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,489 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,288,030 ราย กำลังรักษา 22,458 ราย เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 8,861 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย