เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR โพสต์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยระบุเนื้อหาว่า “ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันในจำนวนคงที่ ซึ่งในภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคถือได้ว่ามีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดี แต่ยังจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคควบคู่กับมาตรการเศรษฐกิจและลดผลกระทบด้านการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดและยับยั้งการระบาดของโรคคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้พิจารณาปรับปรุงการบังคับใช้ ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยให้ดำเนินการในทุกท้องที่จังหวัดชลบุรี ดังนี้

1. การห้ามการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของหรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ใดให้แจ้งอำเภอท้องที่ พิจารณาอนุญาตก่อนจัดกิจกรรม หากพบว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ มีคำสั่งหห้ามจัดกิจกรรมในทันที

2. การปรับมาตรการควบคุมสถานที่ กิจการ/กิจกรรมให้เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1 โรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภทให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก่อนเปิดทำการ

2.2 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็นหาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และงดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และจำกัดจำนวนผู้บริโภคในร้าน

โดยหากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ และหากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่มีอากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอยืรถเข็นให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ ทั้งนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

2.3 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือร้านตัดผมให้เปิดดำเนินการได้

2.4 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยให้เปิดบริการได้เฉพาะให้บริการนวดเท้า

2.5 ตลาดนัดให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 20.00 น. โดยให้จำหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

2.6 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า community Mall หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 20.00 น.

เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือปิดการดำเนินการไว้ก่อนดังต่อไปนี้

  1. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง

2. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทยให้เปิดดำเนินการได้โดยการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า

3. สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงในการจัดประชุมยังคงให้ปิดดำเนินการไว้ก่อน

2.7 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือที่ตั้งอยู่พื้นที่โล่งแจ้ง สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเทศในร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีสามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

2.8 พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย หรือกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง”..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี – Chonburi PR, ที่นี่ชลบุรี