เมื่อเวลา 17.02 น. วันที่ 14 พ.ค. 66 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สรุปคาดการณ์จำนวนที่นั่ง ส.ส. ในศึกเลือกตั้งใหญ่ 14 พ.ค. 2566 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างวันที่ 1-6 พ.ค. 66 จำนวนทั้งสิ้น 162,487 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางภาคสนามด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิดที่ระบุชื่อผู้สมัครและพรรค และข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละเขตเลือกตั้งในช่วงก่อนการเลือกตั้ง สรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ ผลการสำรวจเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในช่วงระยะเวลาการสำรวจเท่านั้น ค่าความคลาดเคลื่อน (error) ของผลการสำรวจเท่ากับ +7%

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน ได้แก่ นโยบายของพรรคการเมือง ความชื่นชอบส่วนตัว ผลงานที่ผ่านมา การปราศรัยหาเสียง การรับชมดีเบต รวมไปถึงกลยุทธ์ของพรรคการเมืองและผู้สมัครในช่วงวันสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง